90% ක් කායික රෝග නිර්ණය නිවසේදීම සිදුකරගන්න.


wmf.a isref¾ frda. j,ska 90% lau je<|Sug fya;=j jkafka wmf.a nvje,a nj Tn okakjdo? fï ksid nvje,a ksfrda.Sj mj;ajd .; yels flfkl=g ksfrda.S Èúhla .; lsÍfï jdikdj Wodfõ. wm fuu ,smsh u.ska nvje,a j, hï frda.S ;;ajhla we;a±hs ksjfia§u ±k.; yels ir, l%ufõohla bÈßm;a lrk w;r whym;a ;;ajhka we;sùug fya;= jk lreKqo f.k yer oelaùug n,dfmdfrd;a;= fjuq. tu ;;ajhkaf.ka ñfok wdldrh .eko Tnj ±kqj;a lsÍug wm fuu ,smsh yryd n,dfmdfrd;a;= fjuq. úfõlSj iïmQ¾K ,smsh lshjd Tnf.a woyia wm iu. yqjudre lr.kafka kï wms lD;{fjuq. ;j;a flfkla ksfrda.Sj isákq ±lSug leu;s flfkla fõkï fuu ,smsh Tnf.a iudc cd,h yryd fIhd¾ lrk fuka b;d ´kElñka b,a,d isáñ.
(more…)

හෘද රෝග සහ ඊට පිළියම්.

yDo frda. hkq wmf.a iudch .s,f.k we;s ;j;a tla Ns;sldjls. nhsmdia ie;alula hkq ±ka ±ka idudkH m%;sldrhla njg m;a ù we;. udxY wkqNjh ksid yDo frda. yg .kakd nj msßila m%pdrhla f.k hhs. jqkaf.a wNsm%dh frda.shdj fírd .ekSug jvd i;dj urKfhka fírd .ekSuh. kuq;a jl%dldrj frda.shdo fífrhs hkak Tjqka is;hs. tfia kï bkaÈhdfõ isák úYd, msßila jk t<j¨ muKla wdydrhg .kakd wh w;ro yDo frda. mej;Sug fya;=j l=ulao? fuhg fya;=j wfkllau úh hq;=h. jHdhdu fkdue;s ùu ksid yDo frda. yg .kakd nj iuyr msßia mjihs. tfia mjikafka o jHdhdu lrk wh ;uka ksfrda.S nj wka whg fmkaùu há wruqK we;sjh. jHdhdu lsÍfï we;s jrola fkdue;. wm th m%;slafIam fkdlruq. tfy;a wmf.a cd;sl l%slÜ lKavdhfï idudcslfhla jQ YdÍßl fhd.H ;djh w;ska by,u isá wfhla ±kg jir lsysmhlg fmr nhsmdia ie;alula isÿ lrk ,§. thg fya;=jo wfkllau úh hq;=h. flf,iagfrda,a jeä ùu ksid yDo frda. we;sjk nj ;j;a wh mjihs. kuq;a fldf,iagfrda,a reOrfha wvq who yDo frda. ksid ñh hhs. kuq;a th m%isoaêhg m;a fkdfõ. fï ksid fldf,iagfrda,a ksid yDo frda. yg .kakd nj ±ka ish¨u fokd woyhs. th tfia fkdjk nj wms Tng mila lruq. ol=Kq mi we;s fldf,iagfrda,a .ek i|yka ±kaùu la,sla lr tys we;ss fmd; lshjd ne,sh yelskï fï ms<sn|j jeä úia;r úoHdkql+,j Tng ±k .ekSug yelsh. (more…)

හෘද රෝග වල කසකරුවා ලිංගික බෙලහීණතාවය.

wms jeäh l:d fkdlrk ta;a jeäfhkau ys;k fndfyda fofkl= uqyqK fok fi!LH .eg¨jls ,sx.sl fn,ySk ;djh. wmf.a fjí wvúfha we;s fldf,iagfrda,a iïnkaO ,smsh Tn lshjd we;akï Tnf.a fuu fi!LH .eg¨jg m%Odku fya;=j ±kgu;a Tn ±kqj;a ù yudrh. 1980 § muK uq¨ f,dju fldf,iagfrda,a NS;sldjlska fmf,kakg mgka .kakd ,§. fuhska ñ§ug wog;a wmg fkdyelsù we;. isref¾ fldf,igfrda,a úkdY lsÍu i|yd iageáka j¾.fha ngysr T!IO ,nd §u mgka .;af;a j¾I 1980 muK isgh. jir 36 la .;ù we;;a yDo frda. jeä jqjd ñi wvq ùula wm ±l fkdue;. ,sx.sl fydafudak iy iafg%ia fydafudak hk folu ie§u i|yd fldf,iagfrda,a wjYH fõ. kuq;a Tn úiska ffokslj .s,ouk fldf,iagfrda,a kdYl Tiq Tnf.a fuu w;HjYH fydafudak ksmoùugo ndOd we;s lrhs. fuh Tnf.au kqjkska úuid n,kak. fldf,iagfrda,a hkq yDo frda. we;sùug fya;=jk tla idOlhla nj ienEh. kuq;a fldf,iagfrda,a hkq frda.h fkdfõ. th frda. uq,fha tla w;=re M,hls. w;=re M,h .ek jo jk wms frda.hg fya;=j .ek lsisÿ ;elSula fkdue;fuu ,smsho wmf.a wfkla ,sms fukau frda.h .ek fkdj frda.hg fya;=j .ek idlÉPd lsÍu msksi fhdod.kafkuq (more…)

ඔබේ දරුවාගේ ඇබ්බැහිවීම අද සහ හෙට.

fuu ,smsh lshjk flkdo hï weíneys ùulg ,laù isáh yels ksid ,smsh bÈßhg lshjd f.k hEu ;rula wmyiq ùh yelsh. kuq;a fuu ,smsh u.ska wms f.k tkafka tu udkisl ;;ajhg fya;=jk ldhsl iy wdOHd;añl fya;= i,ld tajdhska ñ§ug wjYH wdydr rgdjla iy hï wdOHd;añl l%shd ms,sfj,la f.k taugh. fï ksid ,smsh úfúlSj lshjkakg W;aiy lrkak. th Tnf.a iy Tnf.a orejdf.ao Tnf.a mjqf,ao ÈhKqj msksi jkq we;. tfia fkdjqkfyd;a th Tnf.a orejd miq lf,l iudcfha .erySug ,lajkakg miqìu ilikakgo yelsh. (more…)

90 for LIFE Now in SINGAPORE

90 For Life™

Dr. Wallach discovered that the body requires 90 essential nutrients to fully function. With these nutrients the body can avoid, and even reverse, many of today’s pressing health concerns.

However, nutrients are only as good as your body’s ability to absorb them. Youngevity’s core “90 For Life” products, specifically designed for ideal absorption, ensure that your body has the nutrients it needs to perform at its optimum level so you feel younger, have more energy and live longer.

See the below videos for your knowledge about human body and diseases . (more…)