හෘද රෝග සහ ඊට පිළියම්.

yDo frda. hkq wmf.a iudch .s,f.k we;s ;j;a tla Ns;sldjls. nhsmdia ie;alula hkq ±ka ±ka idudkH m%;sldrhla njg m;a ù we;. udxY wkqNjh ksid yDo frda. yg .kakd nj msßila m%pdrhla f.k hhs. jqkaf.a wNsm%dh frda.shdj fírd .ekSug jvd i;dj urKfhka fírd .ekSuh. kuq;a jl%dldrj frda.shdo fífrhs hkak Tjqka is;hs. tfia kï bkaÈhdfõ isák úYd, msßila jk t<j¨ muKla wdydrhg .kakd wh w;ro yDo frda. mej;Sug fya;=j l=ulao? fuhg fya;=j wfkllau úh hq;=h. jHdhdu fkdue;s ùu ksid yDo frda. yg .kakd nj iuyr msßia mjihs. tfia mjikafka o jHdhdu lrk wh ;uka ksfrda.S nj wka whg fmkaùu há wruqK we;sjh. jHdhdu lsÍfï we;s jrola fkdue;. wm th m%;slafIam fkdlruq. tfy;a wmf.a cd;sl l%slÜ lKavdhfï idudcslfhla jQ YdÍßl fhd.H ;djh w;ska by,u isá wfhla ±kg jir lsysmhlg fmr nhsmdia ie;alula isÿ lrk ,§. thg fya;=jo wfkllau úh hq;=h. flf,iagfrda,a jeä ùu ksid yDo frda. we;sjk nj ;j;a wh mjihs. kuq;a fldf,iagfrda,a reOrfha wvq who yDo frda. ksid ñh hhs. kuq;a th m%isoaêhg m;a fkdfõ. fï ksid fldf,iagfrda,a ksid yDo frda. yg .kakd nj ±ka ish¨u fokd woyhs. th tfia fkdjk nj wms Tng mila lruq. ol=Kq mi we;s fldf,iagfrda,a .ek i|yka ±kaùu la,sla lr tys we;ss fmd; lshjd ne,sh yelskï fï ms<sn|j jeä úia;r úoHdkql+,j Tng ±k .ekSug yelsh. (more…)

හෘද රෝග වල කසකරුවා ලිංගික බෙලහීණතාවය.

wms jeäh l:d fkdlrk ta;a jeäfhkau ys;k fndfyda fofkl= uqyqK fok fi!LH .eg¨jls ,sx.sl fn,ySk ;djh. wmf.a fjí wvúfha we;s fldf,iagfrda,a iïnkaO ,smsh Tn lshjd we;akï Tnf.a fuu fi!LH .eg¨jg m%Odku fya;=j ±kgu;a Tn ±kqj;a ù yudrh. 1980 § muK uq¨ f,dju fldf,iagfrda,a NS;sldjlska fmf,kakg mgka .kakd ,§. fuhska ñ§ug wog;a wmg fkdyelsù we;. isref¾ fldf,igfrda,a úkdY lsÍu i|yd iageáka j¾.fha ngysr T!IO ,nd §u mgka .;af;a j¾I 1980 muK isgh. jir 36 la .;ù we;;a yDo frda. jeä jqjd ñi wvq ùula wm ±l fkdue;. ,sx.sl fydafudak iy iafg%ia fydafudak hk folu ie§u i|yd fldf,iagfrda,a wjYH fõ. kuq;a Tn úiska ffokslj .s,ouk fldf,iagfrda,a kdYl Tiq Tnf.a fuu w;HjYH fydafudak ksmoùugo ndOd we;s lrhs. fuh Tnf.au kqjkska úuid n,kak. fldf,iagfrda,a hkq yDo frda. we;sùug fya;=jk tla idOlhla nj ienEh. kuq;a fldf,iagfrda,a hkq frda.h fkdfõ. th frda. uq,fha tla w;=re M,hls. w;=re M,h .ek jo jk wms frda.hg fya;=j .ek lsisÿ ;elSula fkdue;fuu ,smsho wmf.a wfkla ,sms fukau frda.h .ek fkdj frda.hg fya;=j .ek idlÉPd lsÍu msksi fhdod.kafkuq (more…)

ඔබේ දරුවාගේ ඇබ්බැහිවීම අද සහ හෙට.

fuu ,smsh lshjk flkdo hï weíneys ùulg ,laù isáh yels ksid ,smsh bÈßhg lshjd f.k hEu ;rula wmyiq ùh yelsh. kuq;a fuu ,smsh u.ska wms f.k tkafka tu udkisl ;;ajhg fya;=jk ldhsl iy wdOHd;añl fya;= i,ld tajdhska ñ§ug wjYH wdydr rgdjla iy hï wdOHd;añl l%shd ms,sfj,la f.k taugh. fï ksid ,smsh úfúlSj lshjkakg W;aiy lrkak. th Tnf.a iy Tnf.a orejdf.ao Tnf.a mjqf,ao ÈhKqj msksi jkq we;. tfia fkdjqkfyd;a th Tnf.a orejd miq lf,l iudcfha .erySug ,lajkakg miqìu ilikakgo yelsh. (more…)

කුසගින්න සහ පෝෂණය.

Èklg ;=ka jrla fyda lsysmjrla Tn wdydr .kafka wehs? W±ik lsßf;a tlla fnâ á tl f,i ieuodu n,dfmdfrd;a;= jkafka wehs? Èklg ;=ka jrla l=i .sKs ±fkkafka wehs? rd;%S wdydr .ekSfuka miq miqÈk W±ik 8 muK jk ;=re meh 12 la fyda 10 la muK fõ,d l=i .sKs fkd ±fkkafka wehs? fï .ek Tn kslugj;a is;=jdo? wo wms l:d lrkakg W;aiy lrkafka wmj frda.Ska njg m;a l, ta l=i.skak .ekh. (more…)

90 for LIFE Now in SINGAPORE

90 For Life™

Dr. Wallach discovered that the body requires 90 essential nutrients to fully function. With these nutrients the body can avoid, and even reverse, many of today’s pressing health concerns.

However, nutrients are only as good as your body’s ability to absorb them. Youngevity’s core “90 For Life” products, specifically designed for ideal absorption, ensure that your body has the nutrients it needs to perform at its optimum level so you feel younger, have more energy and live longer.

See the below videos for your knowledge about human body and diseases . (more…)

දියවැඩියාව සුව කර ගන්නට කර්මස්ථානයක්.

Èhjeähdj hkq frda.hla fkdfõ. th fmdaIK W!K;djhla ksid yg.kakd isref¾ wiu;=,s; ;djhls. fuu ;;ajh u. yer .ekSug fya;=jk tfy;a jeä ie,ls,a,la fkdolajk me;a;la .ek l:d lsÍug wms is;=fjuq. fuu ,smsh nqÿ oyu mdol lrf.k ,shk ,oaola jqjo ish¨u wd.ï woyk whg ñka fi;la i,id .; yelsh. Tnf.a idia;Dka jykfia fuu ,smsfha i|yka lreKq .ek l=ula lshhso hkak .ek Tn Tfíu is;ska is;d n,kak. ish¨u f,v frda. uki m%Odk fldg f.k j¾Okh fõ. kuq;a wms isÿ lrkafka lhg fnfy;a lsÍu muKs. tu ;;ajfhka ñ§ug hï uQ,sl w;a;sjdrula ±óu i|yd wms fuu ,sms fm, f.k yer ±laùug is;qfjuq. tys m,uq jekak f,i Èhjeähdj frda.h f.k tkafkuq. fjk;a tfiau fuu ,smsfha we;s lreKq we;=,;a y`v mghla bÈß ld,h ;=, Tng nd.; lr .ekSug yels jk f,i bÈßm;a lsÍug n,d fmdfrd;a;= fjuq. fuu ,smsh lshjk úg Ndjkdjla isÿ lrk wdldrhg isÿ lrkak. ksi, mßirhl isÿ lrkakg W;aiy lrkak. Èkm;d fuh isÿ lsÍu u.ska Tnf.a frda.h iqj jk nj Tng w;aolskakg yels fõú. (more…)